Flours | Powders

Flours | Powders

Flours | Powders


Custard Powder

Custard Powder

Custard Powder..

₹ 40.00

Idli Ravva - ఇడ్లిరవ్వ

Idli Ravva - ఇడ్లిరవ్వ

Idli Ravva - ఇడ్లిరవ్వ..

₹ 22.00

Jonna Pindi - జొన్న పిండి

Jonna Pindi - జొన్న పిండి

Jonna Pindi - జొన్న పిండి..

₹ 100.00

Jonna Ravva - జొన్న రవ్వ

Jonna Ravva - జొన్న రవ్వ

Jonna Ravva - జొన్న రవ్వ..

₹ 100.00

jonnalu - జొన్నలు

jonnalu - జొన్నలు

jonnalu - జొన్నలు..

₹ 55.00

Ragi pindi -రాగి పిండి

Ragi pindi -రాగి పిండి

Ragi pindi -రాగి పిండి..

₹ 80.00

RICE RAVVA - వరి నూక

RICE RAVVA - వరి నూక

RICE RAVVA - వరి నూక..

₹ 60.00

Bombay Ravva - బొంబాయి రవ్వ

Bombay Ravva - బొంబాయి రవ్వ

Bombay rava or ravva, is a wheat product and a form of semolina. Rava is made by grin..

₹ 23.00

Godhuma (Wheat) Ravva White - గోధుమరవ్వ తెలుపు

Godhuma (Wheat) Ravva White - గోధుమరవ్వ తెలుపు

It is often used to make soups and to stuff vegetables. Many peopleuse it as a staple, serving ..

₹ 24.00

Wheat Rava Red  - Goduma rava-  గోధుమరవ్వ ఎరుపు

Wheat Rava Red - Goduma rava- గోధుమరవ్వ ఎరుపు

It is often used to make soups and to stuff vegetables. Many peopleuse it as a staple, serving ..

₹ 70.00

Rice Powder - బియ్యం పిండి

Rice Powder - బియ్యం పిండి

Rice Powder - బియ్యం పిండి..

₹ 20.00

Senagapindi - శనగపిండి

Senagapindi - శనగపిండి

Senagapindi - శనగపిండి..

₹ 45.00

Corn Flour - మొక్కజొన్న పిండి

Corn Flour - మొక్కజొన్న పిండి

As a good source of antioxidant carotenoids, such as lutein and zeaxanthin, yellow corn may promot..

₹ 30.00

Sabudana -సగ్గుబియ్యం

Sabudana -సగ్గుబియ్యం

Sabudana -సగ్గుబియ్యం..

₹ 30.00

Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)